BDM Media Group(BDM)
Office: Taipei, Shanghai, Beijing, Chongqing, Xiamen