BDM Media Group(BDM)
Office: Taipei, Beijing, Shanghai, Chongqing, Xiamen