TIPLO Attorneys-at-Law / also Taiwan International Patent & Law Office (SINCE 1965)

Founder: M. S. Lin (1934-1997)
Director: J. K. Lin, Attorney-at-Law/Patent Attorney

Main Services:
Patent, Trademark & Copyright, Intellectual Property Issues, Unfair Competition, Corporate & Investment, Licensing, Trade Dispute, Litigation and Arbitration, Taxation, Real Estate, Banking & Securities, Financing & Insurance, Labour & Immigration, Civil & Criminal Litigation, General Legal Practice.

J. K. Lin, H. G. Chen, Chung-Cheng Liu, Ting-Ting Wu, Yi-Sheng Yang, Fang-I Su, Cheng-Hao Hung, Chung-Hua Wu, Kuan-chun Liu, Grace W.T. Liao, Cheng-Yi Huang, Regina Chang, Yu-Cheng Su,
Yen-Hung Lin, J. M. Wu, Nelson Yu, Win-Chin Gau, Kevin Wang, Zong-Yeu Kuo, Welly Chan, C. C. Chen, Jane Hsiao, Kuang-Ching Fan, Richard Tsai, Shen Tu, Tsung-Ta Lee, Chih-I Ho, Fu-Yei Chen, Evan Tsai, Gerald Lo, Emma Ke, Verity Chen, Yi-Ching Lin, Momo Chen, Jian-Gou Peng, Chung-Mo Huang, Roger Lin, Molly Lo, Min-Feng Hu, Jane Hsu, Olivia Lee, Aki Huang