Judicial Yuan

The Honorable Chief Justice & President : Hsu, Tzong-Li
The Honorable Justice & Vice President : Tsai, Jeong-duen

The Honorable Justice:
Huang, Horng-Shya
Wu, Chen-Huan
Tsai, Ming-Cheng
Lin, Jiun-Yi
Hsu, Chi-hsiung
Chang, Chong-wen
Huang, Jui-ming
Jan, Sheng-lin
Hwang, Jau-yuan
Shieh, Ming-yan
Lu, Tai-lang
Yang, Hui-chin
Tsai, Tzung-jen