Judicial Yuan

The Honorable Chief Justice & President : Tzong-Li Hsu
The Honorable Justice & Vice President : Jeong-duen Tsai

The Honorable Justice:
Horng-Shya Huang
Chen-Huan Wu
Ming-Cheng Tsai
Jiun-Yi Lin
Chi-hsiung Hsu
Chong-wen Chang
Jui-ming Huang
Sheng-lin Jan
Jau-yuan Hwang
Ming-yan Shieh
Tai-lang Lu
Hui-chin Yang
Tzung-jen Tsai