Examination Yuan

President: Jong-tsun Huang
Vice President: Chou, Hung-Hsien
Secretary-General: Lee Jih-Shyuan

Members:
Chin-Seng Chen
Wu Hsin-hsing
Yang, Ya-Hwei
Hsiu-Hung Wang
Chou Lien-siang
Leehter Yao
Iwan Nawi
Yi-Cheng Ho
Tsi-Yang Chen