Executive Yuan

Premier: Chen Chien-jen
Vice Premier: Cheng Wen-tsan
Secretary-General: Li Men-yen
Deputy Secretary-General: Ho Pei-shan, Lee Guo-shin 
Spokesperson: Lin Tze-luen

Ministers without Portfolio: 
Lin Wan-i
Chang Jing-sen
Wu Tse-cheng
Wu Tsung-tsong
John C. C. Deng
Lo Ping-cheng
Kung Ming-hsin
Chang Tzi-chin