Executive Yuan

Premier: Su Tseng-chang
Vice Premier: Jong-Chin Shen
Secretary-General: Li Men-yen
Deputy Secretary-General: Ho Pei-shan, Lee Kuo-hsing
Spokesperson: Lo Ping-cheng
Ministers without Portfolio: 
Lin Wan-i
Chang Jing-sen
Wu Tse-cheng
John C. C. Deng
Audrey Tang
Lo Ping-cheng
Kung Ming-hsin
Huang Chih-ta