Executive Yuan

Premier: Chien-jen Chen
Vice Premier:Wen-tsan Cheng
Secretary-General: Men-yen Li
Deputy Secretary-General: Pei-shan Ho, Guo-shin Lee
Spokesperson: Tze-luen Lin

Ministers without Portfolio:
Wan-i Lin
Jing-sen Chang
Tse-cheng Wu
Tsung-tsong Wu
John C. C. Deng
Ping-cheng Lo
Ming-hsin Kung
Yung-te Lee
Chih-ta Huang