Tourism Bureau, MOTC

Director General: Chang Shi-chung 
Deputy Director General: Chou Ting-chang
Deputy Director General: Lin Hsin-jen