State-Owned Enterprise Commission , MOEA

Chairman: Mei-hua Wang
Director: Ming-jong Liou