Taiwan Trade Center, Bucharest

Contact Person: Jia-ling Fan