Taiwan Trade Center, Wuhan

Contact person: Futai Wei