Taiwan Trade Center, Qingdao

Contact person: Alice Wang