Taiwan Trade Center, Qingdao

Contact person: Chang Jui-Hung