Taiwan Trade Center, Guangzhou

Contact person: Lotus Yang