Taiwan Trade Center, Manila

Contact Person: Chen Ming-yuan