Chunghwa Telecom Co., Ltd.

Chairman: Chi-mau Sheih
President: Shui-Yi Kuo