Taiwan Power Company

Chairman: Wei-Fuu Yang
President: Bin-li Chung