Penghu County Council

Speaker: Liu Chen Zhao-ling