Taichung City Government

Mayor: Shiow-yen Lu
Deputy Mayor: Bruce Linghu
Deputy Mayor: Chen Tzu-ching
Deputy Mayor: Huang Kuo-jung