Tainan City Government

Mayor: Huang Wei-che
Deputy Mayor: Tai Chein
Deputy Mayor: Chao Ching-hui