Legal Affairs Bureau

Director-general: Wang Shih-fang