Fire Bureau

Acting Director-general: Wang Chih-ping