Taipei Hakka Affairs Commission

Chairperson: Xu Shi-Xun