Taipei City Government

Mayor: Wen-je Ko
Deputy Mayor: Cheng-sheng Pong
Deputy Mayor: Ping-kun Tsai
Deputy Mayor: Shan-shan Huang